Všeobecné obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti

REPUBLIC HOCKEY s.r.o.

se sídlem v Brně, Štefánikova 843/11a, 60200

identifikační číslo: 28357965

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KOS v Brně, oddíl C, vložka 38495

pro poskytování služeb Sport Centra

 www.js-fitness.cz

 

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti JS-fitness, se sídlem v Brně, Štefánikova 843/11a, 602 00, identifikační číslo: 28357965 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KOS v Brně, oddíl C, vložka 38495 (dále jen „poskytovatelem“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „klientem“) .
 • Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.    UŽIVATELSKÝ ÚČET

 • Na základě registrace klienta provedené na webové stránce může klient přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může klient provádět objednávání služeb (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní umožňuje, může klient provádět objednávání služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní rezervačního systému (dále také jen “e-shop“.)
 • Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb je klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je klient při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené klientem v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou poskytovatelem považovány za správné.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 • Klient není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy klient svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy klient poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 • Klient bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

3.    REZERVAČNÍ SYSTÉM – „E-SHOP“

 • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít smlouvu o poskytování služeb za individuálně sjednaných podmínek.
 • Pro objednání služby vyplní klient objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaných službách (objednávané služby „vloží“ klient do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady ceny za objednané služby
 • Před zasláním objednávky poskytovateli je klientu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky klient vložil, a to i s ohledem na možnost klienta zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle klient poskytovateli kliknutím na tlačítko „závazně objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení klientu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty klienta uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa klienta“).
 • Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství objednaných služeb, výše ceny služeb) požádat klienta o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno klientu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty klientu.
 • Klient bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze od smlouvy odstoupit, protože se jedná o smlouvu o využití volného času. Proto uhrazenou kupní cenu za vstupy, kredity, permanentní vstupy, kurzy a cvičební akce nelze vrátit. Jedinou výjimkou je nová registrace s prvním dobitím kreditu bez objednání služeb, v tomto případě má klient právo na vrácení kreditu.
 • Klient souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

4.    CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu služeb může klient uhradit poskytovateli následujícími způsoby:
v hotovosti v provozovně poskytovatele na adrese JS-fitness, Hrnčířská 6, 602 Brno
bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. 123-74350440257/0100 vedený u Komereční banky, a. s.. (dále jen „účet poskytovatele“)
bezhotovostně platební kartou

4.2. Případné slevy z ceny služeb poskytnuté poskytovatelem klientu nelze vzájemně kombinovat.

4.3. VSTUPNÉ DO JS-FITNESS
Ceny vstupného a poskytovaných služeb se řídí aktuálním ceníkem dostupným na

https://www.js-fitness.cz/

4.3.1. VSTUPNÉ DO POSILOVNY lze hradit 4 způsoby:

1. jednorázový vstup
Klient zaplatí při vstupu na recepci 1 vstup do posilovny dle platného ceníku. 

2. kreditní permanentka
Při koupi kreditní permanentky je minimální vklad 1 000 Kč, aby klient získal právo čerpat výhodnější ceny viz platný ceník. Stejně tak každý další vklad na permanentku musí být v minimální hodnotě 1 000 Kč. Pokud si klient vloží na permanentku částku menší než 1 000 Kč, ztrácí právo čerpat výhodnější ceny a budou mu účtovány ceny platné pro jednorázový vstup. Pro čerpání výhodnějších cen je potřeba mít celou částku odpovídající jednomu zvýhodněnému vstupu na účtu.

Kredit je nutné vyčerpat do 1 roku od vložení. Vložením dalšího kreditu se doba platnosti automaticky prodlužuje o 1 rok.

Ve výjimečných případech lze 1x prodloužit dobu čerpání kreditu, vždy však po předchozí dohodě v době platnosti kreditu. 

Nevyčerpaný kredit nelze z žádného důvodu vrátit, kreditní permanentka je přenosná.

3. měsíční permanentka

Při zakoupení měsíční permanentky klient má právo využít maximálně 1 vstup do posilovny denně, po dobu 1 měsíce od zakoupení nebo začátku platnosti permanentky. Platnost měsíční permanentky lze z důvodu např. nemoci přerušit, vždy však po domluvě neprodleně po začátku přerušení, nikdy ne zpětně. Měsíční permanentka je nepřenosná. 

 

4.3.2. VSTUPNÉ NA SKUPINOVÉ LEKCE lze hradit 4 způsoby:

1. jednorázový vstup
Klient zaplatí při vstupu na recepci 1 vstup na skupinovou lekci dle platného ceníku. Klient nemá právo bez vloženého kreditu se objednat dopředu na skupinovou lekci. 

2. kreditní permanentka
Při koupi kreditní permanentky je minimální vklad 1 000 Kč, aby klient získal právo čerpat výhodnější ceny viz platný ceník. Stejně tak každý další vklad na permanentku musí být v minimální hodnotě 1 000 Kč. Pokud si klient vloží na permanentku částku menší než 1 000 Kč, ztrácí právo čerpat výhodnější ceny a budou mu účtovány ceny platné pro jednorázový vstup. Pro čerpání výhodnějších cen je potřeba mít celou částku odpovídající jednomu zvýhodněnému vstupu na účtu. Držitel kreditní permanentky má právo se objednat dopředu na skupinovou lekci viz 4.3.7. Podmínky rezervace na skupinové lekce.

 

Kredit je nutné vyčerpat do 1 roku od vložení. Vložením dalšího kreditu se doba platnosti automaticky prodlužuje o 1 rok.

Ve výjimečných případech lze prodloužit dobu čerpání kreditu, vždy však po předchozí dohodě v době platnosti kreditu. 

Nevyčerpaný kredit nelze z žádného důvodu vrátit, kreditní permanentka je přenosná.

3. měsíční permanentka
Při zakoupení měsíční permanentky klient má právo využít maximálně 1 vstup do posilovny nebo na skupinovou lekci denně, po dobu 1 měsíce od zakoupení nebo začátku platnosti permanentky. Platnost měsíční permanentky lze z důvodu např. nemoci přerušit, vždy však po domluvě neprodleně po začátku přerušení, nikdy ne zpětně. Měsíční permanentka je nepřenosná. Pro objednávání skupinových lekcí platí pravidla rezervací viz 4.3.7. Podmínky rezervace na skupinové lekce. 

 

4.3.3. VSTUPNÉ NA OSOBNÍ TRÉNINKFYZIOTERAPII

Klient platí na recepci pouze vstupné do posilovny (viz možnosti výše), platba za osobní trénink nebo fyzioterapii probíhá přímo u osobního trenéra nebo fyzioterapeuta. Další informace a kontakty na osobní trenéry a fyzioterapeuta: https://www.Js-fitness.cz/nabidka/osobni-trenink/, https://www.Js-fitness.cz/nabidka/fyzioterapie/.

4.3.4. VSTUPNÉ NA KURZY

Do vypsaných cvičebních kurzů je možné se přihlásit přes e-shop nebo osobně. Platba je možná platební kartou, převodem na účet, online bankovním převodem nebo v hotovosti.
V rámci kurzů jsou možné náhrady zmeškaných lekcí, vždy po předchozí domluvě. Počet možných náhrad je uveden přímo u kurzů a závisí na délce kurzu. Náhrady je možné vyčerpat pouze v době trvání kurzu.

4.3.5. VSTUPNÉ NA AKCE POŘÁDANÉ V JS-FITNESS

Provozovatel nepravidelně pořádá přímo v provozovně cvičební akce, přednášky, semináře. Pro všechny akce pořádané ve JS-fitness platí následující: Platbu za akci lze stornovat nejpozději 3 dny před začátkem akce. Po tomto termínu už platbu stornovat nelze, lze ale platbu převést na jiného účastníka.

4.3.6. SLEVY NA VSTUPNÉM

Studenti
Slevy na vstupném poskytuje provozovatel studentům do dovršení 26 let. Pro získání slevy je student povinen se příchodu na recepci prokázat platným průkazem ISIC nebo průkazem totožnosti spolu s platným potvrzením o studiu.

Senioři
Slevy na vstupném poskytuje provozovatel seniorům od dovršení 65 let. Pro získání slevy je senior povinen se při příchodu na recepci prokázat průkazem totožnosti.

Osoby zdravotně postižené (OZP)
Slevy na vstupném poskytuje provozovatel klientům s průkazem OZP (osoba zdravotně postižená). 

4.3.7. PODMÍNKY REZERVACE NA SKUPINOVÉ LEKCE

Rezervace na skupinové lekce je možná 3 způsoby: osobně na recepci Js-fitness, telefonicky na tel. čísle 541 242 769 (pouze v provozní době) nebo pomocí on-line rezervace.

Pro rezervaci na skupinové lekce je nutné být zaregistrován v rezervačním systému Js-fitness a mít na účtu minimální kredit 150 Kč. Bez těchto podmínek není možná rezervace. Registraci do online rezervace stejně jako vložení kreditu lze provést přímo na recepci nebo vzdáleně přes rezervační systém.

 

Platnost rezervace končí 5 minut před začátkem lekce, poté si provozovatel vyhrazuje právo pustit na lekci klienta, který přišel bez rezervace.

Maximálně lze provést 8 rezervací, nejdéle na 14 dní dopředu.

4.3.8. STORNO PODMÍNKY PRO REZERVACE NA SKUPINOVÉ LEKCE

V případě, že klient nemůže na objednanou lekci přijít, je nutné nejpozději 12 hodin před začátkem objednané lekce objednávku online, telefonicky nebo osobně zrušit. Pokud to klient neučiní, bude naúčtován storno poplatek ve výši ceny objednané lekce.

Pokud se klient odhlašuje telefonicky nebo osobně, je to možné pouze v provozních hodinách.

Klient s platnou měsíční permanentkou na skupinové lekce musí zrušit objednanou lekci nejpozději 12 hodin dopředu. Pokud objednaná lekce není stornována v termínu, bude zkrácena platnost měsíční permanentky o 1 den.

4.3.9. NÁHRADNICKÉ REZERVACE NA SKUPINOVÉ LEKCE

Pokud je lekce obsazena, je možné si rezervovat místo jako náhradník. Pokud se místo na lekci uvolní a náhradnická rezervace se změní na běžnou rezervaci, je to závazné a platí storno podmínky viz 4.3.8. Storno podmínky pro rezervace na skupinové lekce.

Klient si u náhradnické rezervace může zvolit, kdy nejpozději před začátkem lekce je možné změnit jeho náhradnickou rezervaci na běžnou rezervaci. Dále si může zvolit, jestli chce informaci o změně dostat na mail nebo pomocí SMS.

4.3.10. DALŠÍ INFORMACE

Skupinové lekce se konají pouze při účasti minimálně 3 osob přihlášených dopředu. Pokud je přihlášených méně, provozovatel si vyhrazuje právo lekci zrušit. O zrušení lekce budou již přihlášení účastníci informováni telefonicky nebo pomocí SMS.
Vstupné na skupinové lekce nezahrnuje vstupné do posilovny, je nutné uhradit příplatek za posilovnu dle platného ceníku.

5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nedílnou součást obchodních podmínek tvoří Zásady ochrany osobních údajů, které naleznete na https://www.Js-fitness.cz/osobni-udaje/

7. PROVOZNÍ ŘÁD

Nedílnou součást obchodních podmínek tvoří Provozní řád provozovny Js-fitness, na adrese Hrnčířská 6, 602 Brno, který naleznete v provozovně a na https://www.Js-fitness.cz/provozni-rad/

V Brně dne 1.7.2022